REGULAMIN SKLEPU

 

  1. Postanowienia ogólne

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która, zawierając transakcję prawną, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

  1. Procedura zawarcia umowy kupna

Umowa kupna została zawarta z firmą Wonder deer Joanna Bułas, Ciecierzyn 63, 21-003 Ciecierzyn, Polska (jednoosobowa działalność gospodarcza zwolniona z podatku VAT). Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Możecie Państwo bez zobowiązań umieścić nasze produkty w koszyku i w każdej chwili przed wysłaniem wiążącego zamówienia skorygować swoje wpisy, korzystając z pomocy korekcyjnych udostępnionych i wyjaśnionych w tym celu w procesie zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty na towar znajdujący się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie pocztą elektroniczną.

 

  1. Wysyłka i dostawa

Przejmujemy wszystkie koszty wysyłki. Naszym partnerem wysyłkowym jest DPD i Paczkomaty InPost. Dostarczamy tylko w sposób wysyłkowy. Osobiste odebranie towaru jest niestety niemożliwe.

 

  1. Płatności

W naszym sklepie można wybrać jedną z następujących metod płatności:

Przedpłata: W przypadku wybrania formy płatności z góry, w osobnym e-mailu podamy Państwu nasze dane bankowe i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności

PayPal Podczas procesu składania zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług internetowych PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem systemu PayPal, musisz być tam zarejestrowany. Po złożeniu zamówienia w sklepie, prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej.

Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez PayPal natychmiast po jej zakończeniu. Dalsze instrukcje otrzymasz w trakcie procesu składania zamówienia.

 

Karta kredytowa Wykonywana jest za pośrednictwem naszego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. Nie potrzebujesz do tego konta PayPal.

Po wybraniu metody płatności kartą kredytową, zostaniesz automatycznie przekierowany do autoryzacji płatności. Następnie wprowadzasz dane swojej karty kredytowej. PayPal przeprowadza autoryzację. Po pomyślnej autoryzacji Twoje zamówienie zostaje automatycznie przekazane do naszego systemu.

 

  1. Szkody transportowe

Jeśli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich wad do firmy dostawczej i natychmiastowy kontakt z nami. Niezłożenie skargi lub brak kontaktu z nami nie ma żadnych konsekwencji dla Twoich roszczeń prawnych i ich egzekwowania, w szczególności dla Twoich praw gwarancyjnych. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

W odniesieniu do przedsiębiorców obowiązują następujące zasady:

Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się stanu rzeczy przechodzi na Państwa z chwilą przekazania przez nas rzeczy spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki. Wśród kupców obowiązuje obowiązek kontroli i powiadamiania o wadach. W przypadku niezgłoszenia wad zgodnie z tym postanowieniem, towar uznaje się za zatwierdzony, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. Nie dotyczy to przypadków, w których oszukańczo ukryliśmy wadę.

 

  1. Gwarancja

Obowiązuje roczna rękojmia na każdy zakupiony u nas produkt.

 

Obsługa klienta: Pytania, skargi i zastrzeżenia można kierować do naszego działu obsługi klienta w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 786989740 oraz drogą elektroniczną na adres info.wonderdeer@gmail.com

 

  1. Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Wonder Deer Joanna Bułas, Ciecierzyn 63, 21-003 Ciecierzyn, mail: info.wonderdeer@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Adres zwrotu: proszę odesłać nam rzecz na adres Wonder Deer, Ciecierzyn 63, 21-003 Ciecierzyn. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Będą musieli Państwo odesłać rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpili na własny koszt i ryzyko.

 

  1. Reklamacje dotyczące Towarów

Wonder Deer Joanna Bułas jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info.wonderdeer@gmail.com. Wonder Deer zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

  1. 9. Rozwiązywanie sporów i przepisy końcowe

Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wonder Deer Joanna Bułas a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wonder Deer Joanna Bułas a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wonder Deer Joanna Bułas.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.